Algemene VoorwaardenALGEMENE VOORWAARDEN SUPERSNELWEBSITE

Ingangsdatum: 01 Maart 2013
Laatst gewijzigd op: 01 Maart 2013
Toepassing op Website(s) : www.supersnelwebsite.nl & www.supersnelwebsite.com

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen SuperSnelWebsite (hierna “Super Snel Website”) en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Deze voorwaarden primeren altijd op de voorwaarden die van de opdrachtgever en/of een derde uitgaan. Andere voorwaarden dan deze zijn slechts aan Super Snel Website tegenstelbaar indien die uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard werden. De offertes van Super Snel Website gelden slechts ten titel van inlichting en binden Super Snel Website slechts indien en voorzover zulks door Super Snel Website uitdrukkelijke en schriftelijk is vermeld. Offertes kunnen
wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden en/of door gewijzigde wensen van de opdrachtgever. Een offerte gedaan door Super Snel Website heeft een geldigheidsduur van 14 dagen. Elke order van de opdrachtgever bindt de opdrachtgever, doch Super Snel Website zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van de order door Super Snel Website. Eventuele onjuistheden in deze orderbevestiging dienen door de opdrachtgever aan Super Snel Website kenbaar gemaakt te worden binnen de 7 dagen na de orderbevestiging.

2. Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Super Snel Website is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

3. Prijzen

Alle prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

4. Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van de opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten. Super Snel Website stuurt de opdrachtgever een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Alle facturen zijn digitaal en/of contant betaalbaar aan Super Snel Website. De betalingsverplichting van de opdrachtgever wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering omtrent de geleverde diensten. Bij gebreke aan betaling binnen de vooropgestelde termijn, is op de gefactureerde bedragen van rechtswege en zonder enige verdere voorafgaandelijke ingebrekestelling, onherroepelijk en onherleidbaar een intrest van 30% per herinnering verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur. Bij gebreke aan volledige betaling uiterlijk de eerste kalenderdag van de maand volgend op de vervaldatum is, zonder enige verdere voorafgaandelijke ingebrekestelling en naast en boven de intresten zoals hierboven bepaald, een forfaitaire, onherroepelijke en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 30% op de factuurbedragen, met een minimum van €29,70 ex BTW. Super Snel Website zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekestelling alle verder leveringen aan de opdrachtgever op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallen facturen onmiddellijk in te vorderen, onverminderd het recht van Super Snel Website om nakoming en/of schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen. Meer in het bijzonder zal Super Snel Website het recht hebben de opgeslagen data te verwijderen.

5. Voorbehoud

Indien de opdrachtgever overgaat tot aanpassing van de website in strijd met de openbare orde en goede zeden, behoudt Super Snel Website zich het recht voor het herstel tot oorspronkelijke staat te eisen, of de aangepaste website definitief te verwijderen.

6. Aansprakelijkheid

Super Snel Website zal de website op het internet plaatsen in de versie, en in de staat waarin deze door Super Snel Website op verzoek van de opdrachtgever is ontwikkeld. Super Snel Website zal de website op het internet plaatsen onder de URL en/of de domeinnaam die door de opdrachtgever zelf is aangevraagd en geregistreerd. In geen geval zal Super Snel Website aansprakelijk zijn voor de keuze van de URL en/of de domeinnaam. Super Snel Website zal ook niet aansprakelijk zijn of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het misbruik van de URL en/of de domeinnaam, en/of de inbreuken op rechten van derden door de keuze van de URL en/of domeinnaam. Super Snel Website zal de website op het internet plaatsen met de inhoud die door de opdrachtgever zelf, of door Super Snel Website op verzoek van de opdrachtgever, is aangemaakt (op het ogenblik van het online plaatsen van de website en/of op elk later ogenblik). In geen geval zal Super Snel Website aansprakelijk zijn voor de inhoud van de website en/of het grafisch werk uitgevoerd in opdracht van de opdrachtgever. Super Snel Website zal ook niet aansprakelijk zijn of aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het misbruik van de inhoud van de website, en/of de inbreuken op rechten van derden door de inhoud van de website. Super Snel Website is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem of het Internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de opdrachtgever, handelingen van andere opdrachtgevers of Internetgebruikers, log-in procedure, account, emailadressen en IP adressen. Super Snel Website is inzake haar supportdiensten gehouden tot een inspanningsverbintenis, en onderschrijft in geen geval een resultaatsverbintenis. Super Snel Website zal onder geen beding aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade die door haar dienstverlening berokkend is aan de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Super Snel Website is uitdrukkelijk beperkt tot rechtstreekse schade. In geen enkel geval zal Super Snel Website aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan het totale bedrag door de opdrachtgever betaald onder deze Overeenkomst. De opdrachtgever kan in geen geval enige aanspraak tegenover Super Snel Website laten gelden na verloop van een termijn van meer dan 3 maanden nadat het schadegeval zich heeft voorgedaan. Super Snel Website behoudt geen reservekopieën van de data of instellingen die de opdrachtgever heeft ge-upload naar de server. De opdrachtgever dient belangrijke informatie zelf te bewaren. De opdrachtgever vrijwaart Super Snel Website voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten van Super Snel Website. Gezien op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Super Snel Website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Super Snel Website is niet verantwoordelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Super Snel Website mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van de opdrachtgever dient de opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Super Snel Website. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Super Snel Website als gevolg hiervan lijdt.

7. Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

8. Buitengebruikstelling

Super Snel Website heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Super Snel Website niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Super Snel Website zal de opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Super Snel Website kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

9. Grafisch werk

Specifiek inzake grafisch werk behoudt Super Snel Website zich het recht voor de uitvoering van een order te weigeren of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling vanwege de klant – koper. Inzake ontwerpopdrachten wordt na mondelinge of schriftelijke goedkeuring van het ontwerp door de klant de bestelling als afgehandeld beschouwd. Ontwerpopdrachten omvatten een basisontwerp inclusief 2 à 3 correctierondes. Bijkomende aanpassingen en correcties worden aangerekend aan uurtarief (€ 60,- / uur). Alle prijzen zijn gebaseerd op basis van digitaal aangeleverde – gecorrigeerde – teksten, logos en foto’s in de juiste (hoge) resolutie. Eventuele aanpassingen/correcties aan teksten, logos, foto’s worden aangerekend aan uurtarief. Het door de klant aangeleverde materiaal, wordt tot één maand na factuurdatum bewaard. Dit materiaal is voor geen enkel risico verzekerd en in geen geval kan Super Snel Website hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.

10. Intellectuele rechten

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten op de programmatuur en de grafische vormgeving behoort steeds en uitsluitend toe aan Super Snel Website. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk enkel een gebruiksrecht te hebben. In het bijzonder blijft Super Snel Website eigenaar van het product. De opdrachtgever staat in voor en garandeert over alle rechten te beschikken om het aan Super Snel Website aangeleverde materiaal te mogen gebruiken, en zal Super Snel Website integraal vrijwaren ingeval van aanspraken van derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Super Snel Website is het Nederlandse recht van toepassing. In geval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Super Snel Website zijn alleen de rechtbanken van Amsterdam bevoegd.